Välistudengite tõrjumine – kas lihtsalt poliitika? / Why oppose international students?

Siseministeerium on algatanud seaduseelnõu, mille eesmärk on korrastada õpirände tingimusi. Sisuliselt soovivad nad piirata kolmandatest riikidest pärit välisüliõpilaste õigusi, vähendades nende võimalust ülikooli kõrvalt töötada, piirates nende võimalusi oma lähedastega koos olla ning raskendades pärast õpinguid Eestisse tööle jäämist. Tallinna Ülikooli üliõpilaskond seaduseelnõud selle praegusel kujul ei toeta. 

Selle eelnõu vastu on olnud pea kõik kaasatud huvigrupid, kuid siseministeerium pole tagasisidet vastu võtnud ja kavatseb seaduseelnõuga ikkagi edasi minna. Leiame, et sellega saadab riik signaali, et kolmandatest riikidest pärit välisüliõpilased ei ole Eestisse oodatud. 

Tallinna Ülikoolis on hetkel välisüliõpilaste osakaal ~13% ning nad on õpikeskkonda toonud ainult positiivset. Välisüliõpilaste väärtus ei seisne vaid rahas, mida nad ülikoolidele õppetasudena ja riigile maksutuluna sisse toovad, kuid eelkõige rahvusvahelises pädevuses, mida nad eesti üliõpilastele juurde annavad. Välistudengid loovad ülikoolis keskkonna, mis suurendab kultuuridevahelist kompetentsi. See omakorda kompenseerib eesti tudengite vähest õpirännet. 

Rahvusvahelises ja mitmekesises keskkonnas õppimine avardab meie maailmavaadet ja annab võimaluse arendada suhtlemisoskust. See julgustab meid mõtlema oma väljakujunenud stereotüüpide ja väärtushinnangute üle, tihtipeale on meie omandatav haridus selle võrra kvaliteetsem. Meil on võimalik õppida keskkonnas, kus arvamuste mitmekesisus toob kokku ka meie jaoks erinevaid ja huvitavaid lähenemisi. Seeläbi on võimalik ka Eestis tasuta omandada rahvusvahelise suunitlusega kõrgharidus, mis on maailmas hinnatud.

Õpiränne ei ole vaid ajutise iseloomuga. Kui palju on eestlasi, kes on läinud välismaale õppima ning jäänud sinna hiljem elama? Me näeme, et ka Eesti peaks olema sihtriik, kuhu tahetakse õppima tulla ning ka edaspidi elama jääda, väärtustades sealjuures meie kultuuriruumi. Miks ei peaks me ootama enda juurde kõrgharitud inimesi, kes tahavad õppida meie keelt ja kultuuri? Leiame, et meie ühiskonnale on kõrgharitud inimesed olulised ja nende õiguste piiramine ning olukorra raskendamine paneb lahkuma neid, kes tegelikult võiksid meie ühiskonda lisandväärtust tuua.  

Riik peab mõistma, et praeguse välisüliõpilaste osakaalu hoidmine on oluline nii ülikoolidele finantsilise toimetuleku tagamiseks kui ka meie üliõpilastele kvaliteetse kõrghariduse omandamiseks. Praegune siseministeeriumi tegevus käsitleb kolmandatest riikidest pärit välistudengeid probleemina, kuid pole oma põhjendustes läbipaistev. Mõistame, et kõiki probleeme ei saagi tervikuna avalikkuse ees lahata, kuid praegune siseministeeriumi pakutud lahendus on ühekülgne ning absoluutne, arvestamata sealjuures välisüliõpilaste positiivse mõju ja kõrgharidusasutuste tagasisidega. 

The Ministry of the Interior has initiated a bill the purpose of which is to regulate the conditions for study mobility. In essence, they want to restrict the rights of foreign students from third countries by reducing their opportunities to work and study at the same time, limiting their time with their family and making it more difficult for them to stay in Estonia after their studies. Tallinn University Student Union does not support the bill at its current form. 


The Ministry of the Interior has initiated a bill the purpose of which is to regulate the conditions for study mobility. In essence, they want to restrict the rights of foreign students from third countries by reducing their opportunities to work and study at the same time, limiting their time with their family and making it more difficult for them to stay in Estonia after their studies. Tallinn University Student Union does not support the bill at its current form.

Almost all stakeholders have been opposed to this bill, but the Ministry of the Interior has not listened to the feedback and intends to proceed with it. We find that with this the state is sending a signal that foreign students from third countries are not welcome in Estonia.

At the moment, the percentage of foreign students at Tallinn University is ~13%, and in our opinion they have only influenced our learning environment in a positive way. The value of foreign students lies not only in the money they bring to universities as tuition fees and tax revenue to the state, but also in the international competence they add to Estonian students. International students create an environment at the university that increases cross-cultural competences. This in turn compensates for the low study mobility of Estonian students.

Learning in an international and diverse environment broadens our horizons and gives us a chance to develop our communication skills. It encourages us to think about our established stereotypes and values. We have noticed that our education is often of a higher quality when learning in an international setting as we have the chance to learn in an environment where the diversity of opinions brings together different and interesting approaches. As a result, it is possible to acquire internationally oriented and thus valuable higher education in Estonia free of charge.

Study mobility does not have to be only temporary. How many Estonians have gone abroad to study and stayed there after their studies? We see that Estonia could also be a destination country where people who value our culture want to study and stay in the future. Why shouldn’t we expect highly educated students who want to learn about our language and culture? We believe that highly educated people are important to our society, and restricting their rights and aggravating the situation will discourage those who would actually add value to our society. 

The state must understand that maintaining the current share of foreign students is important both for ensuring financial survival for universities and for obtaining high-quality higher education for our students. The current message from the Ministry of the Interior is treating foreign students from third countries as a problem, but is not transparent in its justifications. We understand that not all problems can be solved in public, but the current solution proposed by the Ministry of the Interior is one-sided and absolute, without taking into account the positive impact of foreign students and the feedback from higher education institutions.

Lisainfot: 
Pilliroog, E. (2020) Välistudengite võrdne kohtlemine siseministeeriumi moodi. ERR. Loetud: https://www.err.ee/1094428/eleri-pilliroog-valistudengite-vordne-kohtlemine-siseministeeriumi-moodi (05.06.2020)
ENGLISH TRANSLATION: https://news.err.ee/1094970/eleri-pilliroog-equal-treatment-of-foreign-students-a-la-interior-ministry
Roosvee, G.-L. (2020) Kolmandatest riikidest pärit tudengid ei pruugi sügisel Eestisse pääseda. ERR. Loetud: https://www.err.ee/1094179/kolmandatest-riikidest-parit-tudengid-ei-pruugi-sugisel-eestisse-paaseda (05.06.2020)
Aksiim, A. & Kurvits, J. (2020) Siseministeeriumi eelnõu piirab asjatult välistudengite õigusi. ERR. Loetud: https://www.err.ee/1023769/kurvits-ja-aksiim-siseministeeriumi-eelnou-piirab-asjatult-valistudengite-oigusi (05.06.2020)
Hindre, M. (2019) Siseministeeriumi plaan raskendaks välistudengite ja -töötajate pereelu. ERR. Loetud: https://www.err.ee/1016086/siseministeeriumi-plaan-raskendaks-valistudengite-ja-tootajate-pereelu (05.06.2020)
Whyte, A. (2020) Third country students may be barred entry to Estonia come autumn. ERR. Loetud: https://news.err.ee/1094317/third-country-students-may-be-barred-entry-to-estonia-come-autumn (05.06.2020)
Nemsitsveridze, H. (2020) Väliüliõpilaste ees võidakse uks kinni lüüa. Delfi. Loetud: https://epl.delfi.ee/uudised/valisuliopilaste-ees-voidakse-uks-kinni-luua?id=90135917 (12.06.2020)