ÜLIÕPILASKONNA OOTUSED TULEVASELE REKTORILE JA TEMA MEESKONNALE / TLU STUDENT UNION EXPECTATIONS TO THE NEXT RECTOR AND THEIR TEAM

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond kui kõiki TLÜ üliõpilasi esindav organisatsioon on sõnastanud üliõpilaste ootused 2021. aasta veebruaris toimuvateks rektori valimisteks. Oleme koostanud ootused viies erinevas valdkonnas, milleks on ülikooli jätkusuutlikkus, õpikeskkond, ligipääsetavus, üliõpilaselu/üliõpilaskond ning ülikooli juhtimine. Üliõpilaskond võtab seisukoha rektorikandidaatide lubaduste, hoiakute ja väärtuste osas, toetudes käesolevale ootuste dokumendile. Kandidaatide platvormide ja avalike arutelude põhjal saavad üliõpilasesindajad otsustada, keda toetada rektori valimistel.

Tallinna Ülikool on jätkusuutlikult arenev ülikool. Ülikoolis on tehtud esimesed olulised sammud, et läbimõeldult saavutada säästlik ülikool. Meie jaoks on väga oluline, et see teema oleks jätkuvalt prioriteetne, et kõigis võimalikes aspektides tehtaks jätkusuutlikke valikuid ning ülikool oleks tulevase rektori ametiaja lõpuks veelgi enam säästvalt arenev. Selleks on vaja targalt investeerida nii füüsilisse kui virtuaalsesse infrastruktuuri, et võimaldada üliõpilastel ning ülikooli personalil teostada oma vastutust neid ümbritseva keskkonna suhtes. Selle raames tuleks kriitiliselt üle vaadata nii ülikooli linnakut  kui ühiselamuid puudutavad praktilised asjaolud nagu prügi sorteerimise võimalus, ligipääsetavus keskkonnasäästlikul viisil ja energia-, vee- ning üldine tarbimine. Tuleks leida võimalused jätkusuutliku arengu tõhusamaks lõimimiseks kõigi erialade õpingutesse.

Üliõpilastele tagatatakse kvaliteetne kõrgharidus. Õppetöö arendamisel lähtutakse üliõpilaste antud tagasisidest ning väärtustatakse koostöist õppimist, mille fookuses on tudengi ja õppejõu partnerlus. Interdistsiplinaarsust arendatakse pidevalt edasi ja tõhustatakse koostööd erasektori ning erinevate organisatsioonidega, sealhulgas võimaldatakse üliõpilastele süsteemne praktikate pakkumine ning senisest veelgi mitmekülgsemad võimalused ELU projektides. Koostöise õppimise arendamiseks ning turvalise õpikeskkonna tagamiseks ajakohastatakse vajadusel head akadeemilist tava ning seatakse eesmärke tava järgimiseks. Selle kõige raames tuleb toetada ka karjääri- ja nõustamiskeskust, et võimaldada nii üliõpilastele kui töötajatele kvaliteetsed ning ligipääsetavad nõustamisvõimalused. Kõigi ülikooliliikmete võrdse kohtlemise tagamiseks näeme vajadust sõltumatu ombudsmani järele, kes toetaks ülikoolis eetiliste konfliktide lahendamist. Üliõpilaste head rahvusvahelist õpikogemust arendatakse nii välismaal õppimise võimaluste mitmekesistamise kui ka TLÜ rahvusvahelise keskkonna toetamise kaudu.  

Kõrgharidus TLÜs on ligipääsetav kõigile motiveeritutele ja võimekatele. Õppimisvõimalused tuleb tagada kõigile, kes vastavad ülikooli sisseastumise nõuetele, sõltumata nende sotsiaalmajanduslikust või rahvuslikust taustast. Ülikooli infrastruktuuri arendades ei tohi ära unustada meie erivajadustega üliõpilasi. Linnakut ja õpet planeerides tuleb tagada universaalne ligipääsetavus ning arvestada ka üliõpilaste vaimsete vajadustega õpikeskkonnas, sh. luua võimalus üliõpilastele “vaikse toa” võimalus. 

Arvestatakse üliõpilaste huvide ning soovidega ülikooli tegevustes. Üliõpilaskond on väga oluline osa ülikoolist ja üks peamisi põhjuseid, miks ülikool üldse tegutseb. Ülikooli arendamiseks tuleb jätkuvalt arvestada üliõpilaste huvidega, meid ka edaspidi aktiivselt kaasata nii õppeküsimustes kui ka muudes üliõpilasi puudutavates olulistes teemades. Üliõpilaste tagasisidet kasutatakse ka edaspidi aktiivselt õppetöö arendamises ning üliõpilasesindajaid kaasatakse võrdsete partneritena otsustusprotsessidesse juba nende algetappides. Üliõpilased peavad kuuluma jätkuvalt ülikooli kõigi tasandite otsustus­- ja nõuandvatesse kogudesse ning töörühmadesse. Hea partnerlussuhte arendamiseks on oluline regulaarselt kohtuda ning üheskoos tegutseda selle nimel, et luua TLÜs ühtne üliõpilasidentiteet. Ülikool säilitab tudengiprojektide ja tudengite teadusprojektide rahastamise korra ja mahu. Lisaks tunnustab ülikool mitteformaalset haridust, säilitades õppekulude hüvitamise erandi üliõpilaskonna ja üliõpilasnõukogude juhatustele. Säilitatakse üliõpilaskonna ruumid, töövahendid ja eelarve proportsiooni ülikooli tuludes.

Ootame, et tulevane rektor seisaks silmapaistvalt kvaliteetse ning ligipääsetava kõrghariduse eest Eesti ühiskonnas. Ootame, et rektor oleks innustaja ning eeskuju kõrgharidusmaastikul jagamaks TLÜ meeletut kompetentsi ühiskondlike murede adresseerimisel. Selle jaoks on oluline hoida ülikoolis kaasavat juhtimisstiili, olla konkreetne, otsustusvõimeline ja sihikindel. Ülikool on targa eluviisi eestvedaja ja panustab oma teadustegevusega Eesti ühiskonna parendamisesse. TLÜ on silma paistnud oma ühtse meeskonna ning alt üles välja kasvanud arendustega. Sellist ülikooli juhtimist, mis hindab inimlikkust ning väärtustab oma liikmeid, loodame näha jätkumas ka tulevikus. 


The Student Union of Tallinn University, as an organization representing all students at Tallinn University, has formulated students’ expectations for the Rector’s elections in February 2021. We have set expectations in five different areas, which are sustainability, learning environment, accessibility, student life and university management. The Student Union will take its position during rector elections on the attitudes and values of the rector candidates based on this expectation document. Based on the candidates’ platforms and public debates, student representatives can decide who to support in the Rector’s election.

Tallinn University is a sustainably developing university. The university has taken the first important steps to thoroughly achieve a sustainable university. It is very important for us that this issue continues to be a priority, that sustainable choices are made in all possible aspects, and that the university is even more sustainable by the end of the future term of the Rector. This requires wise investments in both physical and virtual infrastructure to enable students and university staff to fulfill their responsibilities to their environment. In this context, the practicalities of both the university campus and the dormitories should be critically reviewed, including (and not limited to) the possibility of sorting rubbish, accessibility in an environmentally friendly way and energy, water and general consumption. Opportunities should be found to integrate sustainable development more effectively into the study of all disciplines.

Students are guaranteed high-quality higher education. The development of teaching is based on the feedback given by students and values ​​of collaborative learning. Interdisciplinarity is constantly being developed and cooperation with the private sector and various organizations is enhanced in order to improve internship opportunities for students and even more diverse opportunities in LIFE projects. In order to develop collaborative learning and ensure a safe learning environment, good academic practice is updated as necessary and goals are set to implant the practice. As part of all this, the Career and Counseling Center must also be supported in order to provide high-quality and accessible counseling opportunities for both students and staff. To ensure equal treatment of all university members, we see the need for an independent ombudsman to support the resolution of ethical conflicts at the university. Students’ high quality international learning experience should be developed both by diversifying study opportunities abroad and by supporting the international environment of TLU.

Higher education at TLU is accessible to all motivated and capable people. Learning opportunities must be provided for all those who meet the requirements for admission to our university, regardless of their socio-economic or national background. Students with special needs must not be forgotten when developing the university infrastructure. When planning the campus and studies, universal accessibility must be ensured and the mental needs of students in the learning environment must also be taken into account, including the creation of a “silent room”.

The interests and wishes of students are taken into account in the development of the university. The student body is a very important part of the university and one of the main reasons why the university operates at all. Students’ interests must continue to be taken into account in order to develop the university and students should continue to be actively involved in resolving study issues as well as improving student life. Student feedback should continue to be actively used in the development of teaching, and student representatives will be involved as equal partners in decision-making processes from the very beginning. Students must continue to be members of decision-making and advisory boards and working groups at all levels of the university. In order to develop a good partnership, it is important to meet regularly and work together to create a unified student identity at TLU. The University will maintain the procedure and volume of funding for student projects and student research projects. In addition, the university recognizes non-formal education by maintaining the exemption for tuition fees for student boards and student councils. The proportion of the student body’s premises, tools and budget in the university’s income will be maintained.

We expect the future rector to stand proudly for high-quality and accessible higher education in Estonian society. We expect the Rector to be an inspiration and example in the higher education landscape to share TLU’s high competence in addressing societal concerns. To do this, it is important to maintain an inclusive management style at the university and to be specific, determined and determined. The university is a leader in promoting intelligent lifestyle and contributes to the improvement of Estonian society through its research activities. TLU has stood out with its united team and bottom-up developments. We hope to see this kind of university management that values humanity and values its members continue in the future.