Üleskutse üliõpilastele / Appeal to students

Hea üliõpilane!

Sinu vastutada on Sinu omandatav haridus. Me oleme kõik täiskasvanud õppijad ja peame aru saama, et hea haridus sõltub eelkõige meist endist ja meie koostööst loengusaali ees seisvate inimestega. Selleks, et meie kõigi õppekvaliteet oleks ka praeguses olukorras võimalikult kõrge, on Sulle siin mõned praktilised soovitused:

 • Esiteks, palun tutvu ülikooli ja COVID-19 puudutavate reeglitega ja järgi neid. Võta vastutus ja ole kursis! Näiteks, kas oled teadlik, et ülikooli territooriumil viibides on Sul kohustus omada kaitsemaski ning kasutada seda juhtudel, kus ei ole võimalik täita hajutamise nõuet? 
 • Kui Sul on Zoomis või muus kanalis videoloengud, siis palun lülita võimalusel kaamera sisse. Meie õppejõud on harjunud rääkima klassiruumi ees, kus istuvad teda jälgivad üliõpilased. Üliõpilaskonnani on jõudnud mitmete õppejõudude mure, et nad ei suuda anda samal tasemel loengut video teel, sest nad ei näe oma kuulajaskonda ning ei suuda nendega suhestuda. Mustasid kaste vaadates on keeruline hinnata, kas edasi antav teema on ka virtuaalses loengusaalis olevatele üliõpilastele relevantne. Õppejõu jaoks on juba samm paremuse poole, kui ekraanilt vaatab musta kasti asemel nägu vastu.  
 • Ole proaktiivne oma hariduse kujundamisel. Uuri juba esimesel võimalusel, mis saab Sinu õppeaines siis, kui Sina või keegi teine peab jääma eneseisolatsiooni. Paku lahendusi, et Sinu haridustee seetõttu paariks nädalaks seisma ei jääks. Näiteks, äkki on õppeaines olevate üliõpilaste hulgas keegi, kes on valmis hoidma oma arvutis taustal Zoomi lahti, et eneseisolatsioonis olevad üliõpilased ei jääks seminarist täielikult ilma. Paku alternatiivseid lahendusi, aita õppejõudu Sulle parima õppemeetodi ülesehitamisel. 
 • Räägi õige inimesega sellest, kui miski Sind häirib. Õppeaine hinne sõltub kohalkäimisest, kuigi see ei peaks nii olema? Kaasüliõpilase kaitseks on vaja välja astuda? Näed, et keegi ei desinfitseeri käsi trammist ülikooli tulles? Mõtle, kes on esimene inimene, kes seda probleemi lahendada saaks ja räägi temaga sellest. Kui ei julge või ei oska, tule küsi nõu.  
 • Palun ära unusta end iga kord loengusse minnes registreerida. Kuidas Sa muidu teada saad, et Sinu loengusaalis oli COVID-19 nakatunu? Mõistame, et see võtab aega ja on veidi keeruline, kuid senikaua kui see on ainuke lahendus, siis palun tee seda.
 • Ole õppejõule toeks. Olukord on vaatamata kevadisele kogemusele ka tema jaoks keeruline ning uudne. Kui kevadel oli vaja otsejoones üle minna e-õppele, siis nüüd tuleb leida mõistlik tasakaal virtuaalsete lahenduste ja kontaktõppe vahel. Julge soovitada häid lahendusi ja aita õppejõudu, kui ta abi küsib. 

Oleme ju kõik teadlikud, et riigis ja ka ülikoolis on hetkel keeruline olukord. Alanud kontaktõppe perioodi jooksul oleme näinud, et ülikool on rahvast täis ning ollakse üksteisega ninapidi koos. Tundub, nagu oleksime unustanud kevadise leviku tõsiduse ning käitume liiga tavapäraselt. Tihedam õppeperiood on alles tulekul ning praegu on veel võimalusi muudatuste tegemiseks. 

Lahendusi heaks õppetöö korraldamiseks on tohutult ning see nõuab meie kõigi panust. Aitame ja toetame üksteist, vaid nii saame kindlustada iseendile võimalikult hea hariduse!

________________________________________________________________

Dear student!

Your responsibility is the education you acquire. We are all adults and we need to understand that good education depends first and foremost on ourselves and on our cooperation with the other people in the lecture hall. In order to keep the quality of education as high as possible in the current situation, here are some practical suggestions:

 • First of all, please read and follow the rules for the university and COVID-19. Take responsibility and stay informed! For example, are you aware that while on campus, you have an obligation to have a protective mask and use it in cases where it is not possible to meet the dispersion requirement?
 • If you have video lectures on Zoom or another channel, please turn on the camera if possible. Our teachers are used to speaking in front of the classroom, where they can see the students. The concern of many teachers has reached the student body that they cannot give the lectures as high quality in video because they cannot see their audience and cannot communicate with them. Looking at the black boxes, it is difficult to assess whether the topic is also relevant to the students in the virtual lecture hall. For the teacher, it is already a step in the right direction to see students on the screen instead of the black box.
 • Be proactive in shaping your education. Find out at the earliest opportunity what will happen with your subject when you or someone else has to stay in isolation. Offer solutions so that your educational path does not stand still for a few weeks. For example, maybe there is someone in the subject who is willing to keep Zoom open on their computer in the background so that students in self-isolation do not miss the seminar altogether. Offer alternative solutions, help the teacher to build the best teaching method for you.
 • Talk to the right person when something bothers you. The grade of the subject depends on the attendance, although it should not be so? Is it necessary to step out to protect a fellow student? Do you see that someone does not disinfect their hands when they come to university? Think about who is the first person to solve this problem and talk to him or her about it. If you do not dare or do not know, come and ask for advice.
 • Please don’t forget to register every time you go to the lecture. How else would you know that COVID-19 was infected in your lecture hall? We understand that this takes time and is a bit complicated, but as long as it is the only solution, please do so.
 • Support the teacher. Despite the spring experience, the situation is also difficult and new for them. If in the spring it was necessary to switch directly to e-learning, now a reasonable balance must be found between virtual solutions and contact learning. Dare to suggest good solutions and help the teacher when he/she asks for help.

We are all aware that the situation in the country and also at the university is difficult at the moment. During the contact study period, we have seen that the university is full of people and we are together with each other. It seems that we have forgotten the seriousness of the spring spread and are behaving too normally. A more intensive study period is yet to come and there is still room for bigger changes.

The solutions for good teaching are enormous, and it requires input from all of us. We help and support each other, but this is how we can ensure the best possible education for ourselves!