Üleskutse Tallinna Ülikooli õppejõududele / Appeal to Tallinn University lecturers

Hea õppejõud!

Sinu vastutada on Sinu õppeaine ülesehitus. Kutsume Sind üles kasutama neid õppemeetodeid, mida õppisid tundma kevadise eriolukorra ajal. Selleks toome välja mõned ideed, kuidas õppetööd võimalikult kaasavalt ning mugavalt ka praeguses olukorras läbi viia. 

  • Loenguid on võimalik läbi viia ka videoloengutena. Meile, üliõpilastele, ei ole vahet, kas kuulame loengut ühes suures auditooriumis või kodust diivani pealt. Ajakasutuse osas oleks kodust kuulamine tudengite jaoks isegi mõistlikum. 
  • Ka kohalolevaid seminare ja loenguid saab oma arvutit kasutades üle kanda Zoomi vahendusel. On täiesti võimalik olla auditooriumis ning anda seminari kohalolevatele üliõpilastele, kuid samal ajal kanda seda üle ka kodusolijatele. Jah, kaasa töötada ja kuulata on ebamugavam, aga eneseisolatsioonis olles ei tohiks tudeng jääda igapäevasest õppetööst kõrvale ning peaks saama haridust edasi omandada. 
  • Kui digivahendid ei ole Sinu suurimad sõbrad, siis kindlasti on mõni üliõpilane, kes tuleb Sulle hea meelega appi. Kevadel oli abiks ka e-õppekeskus, kes Sind kindlasti ka sel korral aidata oskab. Ära karda abi küsida! 
  • Füüsiline kohalkäimine ei saa olla eeldus eksamile pääsemiseks või lõpphinde saamiseks. Saame aru, et laboritöid ja muid füüsilist kohalolu nõudvaid õppeaineid eksisteerib, aga on ka väga palju õppeaineid, kus seminarides on füüsiline kohalolu nõutud, kuigi on võimalik kasutada ka alternatiivseid meetodeid (näiteks keeletunnid). Kui ise on neid keeruline välja mõelda, siis Sinu üliõpilased kindlasti aitavad! 
  • Ära karda oma üliõpilastele öelda videoloengus, et nad lülitaks oma kaamerad sisse. Mõistame, et auditooriumis loenguid läbi viies on tunduvalt mugavam tudengitega suhestuda, mida Zoom kahjuks ei võimalda, kui üliõpilaste kaamerad on välja lülitatud. Samas ole ka mõistev, kui kõik üliõpilased oma kaameraid sisse lülitada ei saa – kõigil ei pruugi olla selleks piisavalt head internetiühendust (näiteks ühiselamus) või ei võimalda seda üliõpilase kodune olukord. 

Oleme ju kõik teadlikud, et riigis ja ka ülikoolis on hetkel keeruline olukord. Alanud kontaktõppe perioodi jooksul oleme näinud, et ülikool on rahvast täis ning ollakse üksteisega ninapidi koos. Tundub, nagu oleksime unustanud kevadise leviku tõsiduse ning käitume liiga tavapäraselt. Tihedam õppeperiood on alles tulekul ning praegu on veel võimalusi muudatuste tegemiseks. 

Kutsume üles proaktiivsusele ja ka kastist välja mõtlemisele! Lahendusi heaks õppetöö korraldamiseks on tohutult ning kui Sul endal on nende välja mõtlemisega keeruline, siis Sind ümbritsevad üliõpilased, kes tahavad aidata. Oleme selles kõiges ju üheskoos. 


Dear lecturer

It is your responsibility to organize your courses. We appeal to you to use the learning methods you successfully implemented during the spring e-learning period. For this, we would like to bring forward some ideas on how to conduct studies as inclusively and comfortably as possible in the current situation.

  • Lectures can also be given over online platforms. For us students, it does not matter whether we actively listen to a lecture all together in one large auditorium or from home sitting on the couch. In terms of time spent, listening at home proved to be less time-consuming than attending lectures at university.
  • Most seminars and lectures can also be simultaneously transmitted via Zoom using your computer. It is quite possible to be in the auditorium and give the seminar to the students present, but at the same time to pass it on to those at home. Yes, it is more inconvenient to work along and listen for the students behind the screen, but being in mandatory self-isolation, the student should not be left out of the everyday study process. Students should be able to continue obtaining education if their health permits it.
  • If digital tools are not your biggest friends, then there are definitely some students who will be happy to help you. In spring, the e-learning centre also helped and they can definitely help you this time as well. Don’t be afraid to ask for assistance!
  • Physical attendance cannot be a prerequisite for passing exams or obtaining a final grade. We understand that there are laboratory works and other subjects that require physical presence, but at the moment there are also many subjects where physical presence is required in seminars (for example language classes), although alternative methods can be used. If it is difficult to come up with alternative grading methods yourself, then your students will definitely help!
  • Don’t be afraid to tell your students in a video lecture that they should turn on their cameras. We realize that it is much more convenient to interact with students in lectures in the auditorium, which Zoom, unfortunately, does not allow when you cannot see your students’ faces. At the same time, please understand if not all students can turn on their cameras – not all of them may have a good enough internet connection (for example, in the dormitories) or the student’s home situation does not allow it.

We are all aware that the situation in Estonia and at the university is difficult at the moment. During the contact study period, we have seen that the university is full of people and we are not keeping enough of a distance. It seems that we have forgotten the seriousness of the spring COVID-19 spread and are behaving too normally. A more intensive study period is yet to come and there is still room for change from both students and lecturers.

We call for proactivity and also for thinking outside of the box! There are a lot of solutions for good teaching, and if you find it difficult to come up with them yourself, then you are surrounded by students who want to help. We are together in all this.