Küsimused toetuste kohta saata aadressile: toetused@esindus.ee, asesotsiaal@esindus.ee või oppeosakond@tlu.ee.

Hetkel on sul võimalik taotleda:

Vajaduspõhist õppetoetust SIIN, kui tudeng seda ei saa, kuna sissetulek on langenud viimase aja jooksul, siis saab taotleda vajaduspõhist eritoetust.

Vajaduspõhist eritoetust, mis on mõeldud üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et perekonnaliikmete varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud. Sissetuleku ülempiir on 2016. aastal 358€ (bruto) inimese kohta ühes kuus. Selleks:

  • vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus, mida on võimalik esitada ülikoolile viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast. Väljatrüki saab portaalist www.eesti.ee;
  • väljavõte pereliikmete koosseisu andmete kohta. Väljatrüki saab vajaduspõhise toetuse taotluse vormilt;
  • perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu sissetulekut tõendav dokumentatsioon Maksu-ja Tolliametist (tõendi saamiseks tuleb saata email aadressile emta@emta.ee). Tõendit läheb vaja iga täisealise pereliikme kohta ning iga täisealine pereliige peab seda ise taotlema. Tõendi väljastamine võtab aega kuni viis tööpäeva;
  • tõendavad dokumendid – nende olemasolul (töötuna arvele võtmise tõend ja/või töövõime püsiva kaotuse tõend või muud tõendid
  • täida ära avaldus õisis ning lisa avaldusele kindlasti kõik nõutud dokumendid (sissetulekud tuleb ise välja arvutada MTA tõendi järgi);

Toetust makstakse positiivse vastuse korral taotlemise kuust (kui taotlus esitatud enne 21. kuupäeva, kui pärast siis järgnevast kuust) semestri lõpuni.
Taotlemiseks ei tohi tudeng olla ületanud nominaalaega. Nominaalkestuse võib pikeneda riigikeele süvaõppe, akadeemiliste puhkuste või välisriigis veedetud õppesemestri mõjul.
Toetuse suurus on 135 eurot kuus.