Teadussõnastik

taimeruut

alusuuringud – teoreetilised või eksperimentaaluuringud uute teadmiste saamiseks nähtuste ja sündmuste põhialuste kohta, seadmata eesmärgiks nende teadmiste kohest rakendamist.

arendustöötajad – arendusprojektide juhtimise ja läbiviimisega seotud isikud, kellel on vähemalt kolmanda taseme haridus ja/või kutsetunnistus tehnoloogiate või tootmise juhtimise, innovatsioonijuhtimise, kvaliteedijuhtimise, disaini või rahvusvahelise turunduse vallas.

baasfinantseerimine – teadus- ja arendustegevuse finantseerimine teadus- ja arendusasutuste strateegiliste arengueesmärkide realiseerimiseks, eelkõige välis- ja riigisiseste projektide kaasfinantseerimiseks ja uute uurimissuundade avamiseks.

evalveerimine – teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkuse võrdlev hindamine. Teaduse evalveerimise käigus hinnatakse teadusuuringute taset rahvusvahelises võrdluses. arendustegevuse ja innovatsiooni evalveerimine põhineb esmajoones nende tegevuste majandustulemuste hindamisel.

grantfinantseerimine – uurimistoetusteks ja doktorantide teadustöö stipendiumideks riigieelarvest eraldatud raha.

innovatsioon – uute ideede kasutamine:1) turul konkurentsivõimelise toote või teenuse pakkumiseks,2) organisatsiooni sisemiste protsesside (tootmine, turundus, tarnimine, juhtimine jne) ümberkorraldamiseks, 3) uue või oluliselt täiustatud tehnoloogia kasutuselevõtmiseks tööstuses, teeninduses või avalikus sektoris. Eristatakse järgmisi innovatsiooni alaliike:
– mittetehnoloogiline innovatsioon – uuendused, mis ei too kaasa tehnoloogilisi muudatusi (valdavalt organisatsiooniline ja turunduslik innovatsioon);
– organisatsiooniline innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte äripraktikas, töökohtade struktuuris või suhtlemises teiste ettevõtete ja asutustega eesmärgiga tõsta ettevõtte innovatsioonivõimet ja parandada majandusnäitajaid (kvaliteet, efektiivsus);
– protsessiinnovatsioon – uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või tootmise abitegevuse kasutuselevõtt, mille eesmärk on tootekvaliteedi, tootmise või selle abitegevuse efektiivsuse ja/või paindlikkuse, keskkonnasäästlikkuse või turvalisuse taseme tõus;
– tehnoloogiline innovatsioon – uute tehnoloogiliste lahenduste arendamise ja kasutuselevõtuga seotud uuendused;
– tooteinnovatsioon – kaup või teenus, mis erineb oluliselt ettevõtte senistest toodetest omaduste või kasutusviisi poolest;
– turunduslik innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte kaupade ja teenuste turustamisel, sh muutused disainis ja pakendamises

innovatsiooni tugistruktuurid – institutsioonid, mille tegevuse eesmärk on teadus- ja arendustegevuse tulemuste ärilistel eesmärkidel kasutamise toetamine. Innovatsiooni tugistruktuuride hulka kuuluvad teadus- ja tehnoloogiapargid, tehnoloogia- ja innovatsiooni- ning inkubatsioonikeskused, üli- ja kõrgkoolide tehnoloogisiirdeüksused jm.

innovatsiooniinvesteeringud ja -kulutused – ettevõtte poolt tehtud kulutused järgmistele artiklitele/tegevustele: 1) ettevõttesisene teadus- ja arendustegevus (teostatakse ettevõttes oma tööjõuga); 2) väljastpoolt tellitud teadus- ja arendustegevus, 3) masinate, seadmete ja tarkvara soetamine; 3) muude teadmiste hankimine väljastpoolt ettevõtet (patentide, patenteerimata leiutiste, oskusteabe või muude teadmiste hankimine (litsentsimine teistelt ettevõtetelt või asutustelt); 4) töötajate koolitus; 5) innovatsioonide turuletoomine (turundustegevus); 6) muu ettevalmistav tegevus uute või oluliselt täiustatud toodete ja protsesside väljatöötamiseks.

järeldoktor (ingl k postdoc) – äsja doktorikraadi saanud teadlane, kes on konkursi korras saanud sihtfinantseerimise kaheks aastaks. Järeldoktori staatuse taotlemisel ei tohi taotleja olla vanem kui 35 aastat (sh) ning doktorikraadi saamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui kolm aastat.

katse- ja arendustööd – uuringutel ja praktilistel kogemustel põhinev teadmiste süstemaatiline rakendamine, mille eesmärk on välja arendada uusi või täiustada olemasolevaid tooteid ja teenuseid, protsesse jm.

kommertsialiseerimine (ärilistel eesmärkidel kasutamine) – innovaatilise toote, tehnoloogia või protsessi turuleviimine, intellektuaalomandi või selle kasutusõiguse müümine.

rakendusuuringud – originaaluuringud uute teadmiste saamiseks kindla praktilise probleemi lahendamiseks suhteliselt lühikese aja jooksul.

sihtfinantseerimine – teadus- ja arendusasutuste finantseerimine teadusteemade alusel.

teadlased ja insenerid – kõik teaduskraadiga või ülikoolidiplomiga isikud, kes tegelevad professionaalidena alus- ja rakendusuuringutega või teevad katse- ja arendustöid. Kaasa arvatud juhid ja administraatorid, kes tegelevad teaduslik-tehniliste aspektide kavandamise või korraldamisega

teadus- ja arendusasutused – juriidilised isikud ja asutused, mille põhitegevus põhikirja või põhimääruse järgi on teadus- ja arendustegevus

teadus- ja arendusprogrammid – on mõeldud TA&I strateegia võtmetehnoloogiate ning riigi sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise arengu seisukohalt oluliste valdkondade edendamiseks ning riigi vastava valdkondliku poliitika kujundamiseks ja realiseerimiseks vajalike uuringute korraldamiseks

teadus- ja arendustegevus (T&A) – isiku loomevabadusel põhinev süstemaatiline tegevus, mille eesmärk on teaduslike uuringute abil uute teadmiste saamine inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta ning nende teadmiste rakendamine. Teadus- ja arendustegevus hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustööd, mis võivad omavahel osaliselt kattuda.

teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon (TA&I) – peale teadus- ja arendustegevuse hõlmab ettevõtetes T&A tulemuste turuleviimisega seotud tegevusi ja muid uuendusi (tehnoloogia kasutuselevõtt, protsesside ja töökorralduse muudatused jne (vt mõistet “innovatsioon”)).

teadus- ja tehnoloogiapargid – ettevõtluse tugistruktuurid, mille põhikirjaline tegevus on koostöös ülikoolide ja teadus-arendusasutustega teadmiste ja tehnoloogiasiirde edendamine ning teadmis- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete loomise ja jätkusuutliku arengu toetamine kõrgetasemelise infrastruktuuri ning tugiteenuste pakkumise kaudu.

teaduskraad – doktorikraad, mille ülikool annab doktoriõppe õppekava täies mahus täitnud ja doktoritöö kaitsnud isikule ning mida tõendab vastav lõpudokument.

teaduse tippkeskus (ingl k centre of excellence in research) – oma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uurimiskeskus. Tippkeskus võib koosneda ühest või enamast uurimisrühmast, millel on selgelt defineeritud ühine uurimissiht ja juhtimisstruktuur. Tippkeskuse tegevus on põhiliselt suunatud alusuuringutele riigi arengu olulistes suundades ja on soovitavalt seotud ka doktoriõppega. Tippkeskuse staatuse koos lisafinantseerimisega annab Haridus- ja Teadusministeerium.

tehnoloogia – masinates ja seadmetes materialiseerunud ja inimkapitalis sisalduvad mittematerialiseerunud teadmised, oskused ning informatsioon.

tehnoloogia arenduskeskus (TAK, ingl k centre of competence) – keskus, mille tegevus on põhiliselt orienteeritud rakendusuuringutele, arendustegevusele ja ülemaailmse oskusteabe rakendamisele ning nende baasil oma valdkonna ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele.

tehnoloogiaseire (ingl k technology foresight) – tulevikuseire rakendamine tehnoloogiliste suundade valdkonnas, tehnoloogilistest arengutest ja vajadustest tulevikus struktureeritud ootuste ja projektsioonide kujundamine. Peale arengusuundade prognoosi sisaldab ka majanduse tehnoloogilise arendamise strateegiliste eesmärkide püstitamist, ühiskonnas konsensuslike arusaamade tekitamist arengu eesmärkidest ning nende propageerimist.

tehnoloogiasiirdeüksus – üli- ja kõrgkoolides ning T&A asutustes tegutsevad (struktuuri)üksused, mille põhitegevusteks on T&A asutuse loodud intellektuaalomandi ärilistel eesmärkidel kasutamine ning T&A asutuste ja ettevõtete vahelise koostöö arendamine tunnistus.

(allikas: EÜL suvekoolide materjalid 2007, 2008)