• Soovid korraldada teadusega seonduvat üritust või projekti?
 • Sul on suurepärane idee lõputööks, kuid rahast jääb puudu?
 • Otsid tuge oma teadustöö esitlemiseks konverentsil?

2018. aasta sügissemestril on 8. oktoobrist kuni 6. novembrini võimalik ülikooli uuringufondist taotleda oma teadustegevuse läbiviimiseks toetust. 

 


Meede 1
katab üliõpilase teadustegevusega seotud kulusid, milleks on:

 • andmete kogumisega seotud kulud;
 • töövahendite või teavikute soetamine;
 • avaldamisega seotud kulud nagu tõlkimine ja keeleline toimetamine.
  (Ülempiir ühes taotlusvoorus ühe taotluse kohta on 400 eurot).

Meede 2 katab üliõpilastele, koolinoortele ja laiemale avalikkusele suunatud teadust populariseerivate tegevustega seotud kulusid, milleks on:

 • erinevate ürituste korraldamise ja materjalide koostamisega seotud kulud.
  (Ülempiir ühes taotlusvoorus ühele taotlejale on 800 eurot).

Meede 3 katab bakalaureuseastme tudengite kirjutatud teaduslike tööde (sh. kursusetööde, lõputööde jms.) esitlemisega seotud kulusid, milleks on:

 • üritusele reisimise kulud (konverentsid, sümpoosionid, messid jne)
 • üritusel osalemisega seotud kulud
 • töö esitlemisega otseselt seotud muud kulud (mille relevantsust hindab komisjon)
  (Ülempiir ühes taotlusvoorus ühele taotlejale on 300 eurot).

Abikõlblikest kuludest saab täpsemalt lugeda projektide menetlemise korrast ja aruandluse juhendist.

Dokumendid

Tule nõustamisele!

Kui Sa pole veel päris kindel, kas tahad või oskad taotleda oma tegevuseks toetust, tahad oma idee üle arutada või muidu nõu küsida, siis kirjuta aadressil projekt@esindus.ee ja lepime kohtumise kokku.

Soovitused taotluse koostajale ja projekti elluviijale

 • Alusta kohe taotluse koostamisega (ära jäta seda viimasele nädalale).
 • Loe kõik materjalid läbi – menetlemise kord, taotlusvorm, aruande vorm.
 • Vaata, millistele projektidele on varem rahastust antud.
 • Tee omale selge projekti plaan: eesmärgid (üldised ja otsesed), väljundid (käegakatsutavad tulemused), tegevuskava, kes on iga tegevuse puhul teostaja ja vastutaja, millised on kulud kululiikide kaupa iga tegevuse elluviimiseks (töötasu, telefon, transport, materjalide trükk jne).
 • Lepi inimestega kohe alguses kokku mida nad projektis tegema peavad.
 • Tee selgeks kui palju iga asi maksab, võta vajadusel hinnapakkumised.
 • Tee omale selgeks mida rahastad ise ja millele küsid toetust.
 • Lase enne taotluse esitamist see sõbral üle lugeda: ta leiab üles vead, millest kohe ise aru ei saa.
 • Kui hakkad projekti ellu viima, siis jäta kõik kulu- ja maksedokumendid (arved, tšekid, maksekorraldused, piletid jne) kindlasti alles. Täpsemalt saab selle kohta lugeda aruandluse juhendist.
 • Küsi abi ja nõu.

Lisainfo

2012. aasta alguses võeti TLÜ teadusprorektori Katrin Niglase korraldusega vastu üliõpilaste teadustegevust toetavate projektide taotlemise ja menetlemise kord. Selle korra järgi toetatakse ülikooli uuringufondist tudengite teadusprojekte summas 6400 eurot aastas. Korra eesmärgiks on soodustada eelkõige bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste kaasamist teadustöösse. Aastane toetussumma jaguneb sügisese ja kevadise taotlusvooru vahel.

Eelmised toetuste saajad

Kevad 2018

Meede 1: Üliõpilaste teadusprojektid (hõlmab teadustegevusega seotud kulude katmist)

 1. Filip Christoffer Michelsson – The practice of leadership in organisational change: a descriptive case study

Otsus: Toetada kuni 200 euroga taotluses esitatud eelarvejaotuse alusel.

 1. Pinja Ruokonen – Magistritöö: “Eesti ja Soome muusikaõpetajate arusaamad läbivate teemade rakendamisvõimalustest põhikooli muusikaõpetuses”

Otsus: Toetada kuni 400 euroga taotluses esitatud eelarvejaotuse alusel.

 1. Riina Rosenfeld – Selge keel lugeja pilgu läbi

Otsus: Toetada kuni 240 euroga taotluses esitatud eelarvejaotuse alusel.

 1. Silver Sternfeldt – ELU projekt Stress Linnaruumis

Otsus: Toetada kuni 383 euroga taotluses esitatud eelarvejaotuse alusel.

Meede 2: Teaduse populariseerimine (hõlmab üliõpilastele, koolinoortele ja laiemale avalikkusele suunatud teadust populariseerivate tegevuste toetamist)

 1. Mirjam Mikk – Filmikunsti konverents „Plahvatusohtlik Eesti film“

Otsus: Toetada kuni 800 euroga taotluses esitatud eelarvejaotuse alusel.

 1. Nele Zaitsev – Elukeskkond kui ELU keskkond (Tarbimise vähendamine)

Otsus: Toetada kuni 680 euroga taotluses esitatud eelarvejaotuse alusel.

Meede 3: Teadustööde esitlemine (hõlmab teaduslike tööde esitlemist konverentsidel, messidel, sümpoosionidel ning muudel teadmiste edastamisega seotud sündmustel.)

 1. Mariell Raisma – Transmedia Literacy International Conference’il ja The Transmedia Week’i osalemine Barcelonas 21.–26. märtsil 2018

Otsus: Toetada kuni 300 euroga taotluses esitatud eelarvejaotuse alusel.

Sügis 2017

Meede 1

 • Aire Tamm – Magistritöö andmete kogumine enne ja pärast noorsootöötajatele korraldatud koolitust
 • Evelin Mutli – Vaginaalsete probiootikumide preparaatide tarvitamise kliiniliste katsete uuringusse kaasatud naiste geenimetülatsiooni mustrite identifitseerimine ning võrdlev bioinformaatiline analüüs
 • Greete Maasi – Makrobioelementide kaltsiumi ja magneesiumi tähtsus organismis ning kontsentratsiooni analüüs korvpalluritel arvestades seotust nende treeningu intensiivsuse ja toitumisharjumusteg
 • Heili Anni – Õhu biokontaminatsioon avalikus ruumis
 • Janika Aavamägi – Bakalaureusetöö: “Taljekorseti 3-kuulise regulaarse andmise mõju antropomeetrilistele näitajatele bikiinifitnessi sportlaste seas”
 • Mihkel Jaan Balodis – Ruderaalalade muldade kujunemine
 • Sandra Sagor – Turbasammalde polüfenoolide sisalduse sõltuvus külmumis-sulamis tsüklite sagedusest
 • Sirje Sasi – Põllumajadusmuldade bakterikoosluste taksonoomiline ja funktsionaalne mitmekesisus
 • Sixtyn-Gloria Toomas – ‘’Skisofreenia esmase psühhootilise episoodi geno- ja fenotüübi seoste uurimine’’

Meede 2

 • Allan Ots – Eesti Antropoloogia Kevadkool 2018

Kevad 2017

Meede 1

 • Herdis Pärn – Võimu teostamine Tai õukonnas ja poliitikas aastatel 2006 – 2017. Süvaintervjuu Tai dissidendi ja opositsiooniliidri Junya Yimprasertiaga
 • Merli Jõemaa – Kommertsiaalsete probiootiliste toodete bakterisisalduse
  hindamine ning analüüs
 • Paula Rõuk – Pärimusmeditsiini õpetamine tänapäevaval
 • Valeri Murnikov – Žestide kasutus ülekuulamise simulatsioonis

Meede 2

 • Eva Antsov – Eesti Antropoloogia Kevadkool 2017
 • Gelly Mikko – Andragoogika teadusartiklite ja magistritööde kavandite esitlus “Jäljed”
 • Indrek Kornel – Töö eakamate tantsijatega tantsulavastuses „Oodates …“
 • Inger Põder – Filmikunsti konverents „Filmi lõhn“
 • Loore Martma – Koostöö Anatoomia

Meede 3

 • Ilona Vapper – Loov-praktiline uurimistöö, Maslowi vajaduste hierarhia rakendamine tantsulavastuses Desiderium

Kevad 2016

Meede 1

 • Kristina-Maria Heinsalu “Loov-praktiline interdistsiplinaarne uurimustöö “Ärevushäire ja sellega toimetulekumehhanismide tutvustamine ja kasutamine lavastuses Sparkling or Still?””
 • Liis Pokinen “Praktiline uurimustöö oleva ja omava elustiili konfliktist ning selle probleemi käsitlemine Oskar Lutsu “Kapsapeast” inspireeritud diplomilavastuses “Brassica oleracea””
 • Marie Käige “Psühholoogiliste protsesside kujutamine  tantsulavastuses “Lukus” visuaal- ja valgustehniliste lahenduste abil”

Meede 2

 • Eva-Maria Pild “Ühiskonnateaduste Instituudi kevadpäevad 2016”
 • Julius Liiv “Psühholoogia simulatsioon”
 • Kristina Lindla “Eesti Antropoloogia Kevadkool 2016”
 • Rauno Kuusik “Stsenaristika konverents “Loo lugu””

Meede 3

 • Eliisabeth Käbin “Andragoogika teadusartiklite esitlus”
 • Rene Köster “Loov-praktiline uurimustöö “Psühholoogilise aja mõõtme ühendamine koreoloogilise perspektiiviga ning nende rakendamine ja analüüsimine tantsulavastuse “You can not predict the futuure” loomisel / proovi perioodil ja tantsulavastus “You can not predict the future” bakalaureuse lõputööna”

Sügis 2015

Meede 1

 • Hanna-Liisa Kappel “Samblaliigid katusel”
 • Helen Heinat “Toksiliste ainete sisaldus Prantsuse Guajaana jõesetetes”
 • Helina Puksmann “Keele- ja aineõpetajatevaheline koostöö riigikeele õpetamisel gümnaasiumis Eesti, Soome ja Rootsi näitel”
 • Marie Pullerits “Praktilise uurimistöö “Kehastumine – kujundimaailma kehastamine tantsulavastuse “Ühest parvest” protsessis” väljatöötamine ja tantsulavastuse “Ühest parvest” esitamine uurimustöö tulemusena”
 • Mari-Liis Velberg “Loov-praktiline uurimustöö, tantsulavastuse tööpealkirjaga “Carmen. Lugu naise silmade kaudu” arendamine ja etendamine”
 • Siim Iskül “Kvantitatiivne mikroorganismide koosluse analüüs mulla proovidest molekulaarbioloogiliste meetoditega”
 • Susanna Uusmaa “Varase algusega Parkinsoni tõve etiopatogeneesi molekulaarse komponendi uuring Eesti populatsioonis: eksoomianalüüs ja biomarkerite tuvastamine”

Meede 2

 • Alexander Peremees “Psühholoogia õppevideote tootmine”
 • Jekaterina Rumjantseva “XVII rahvusvaheline noorfiloloogide konverents teemal “Keel. Tekst. Kultuur””
 • Käthi Niman “E nagu Eksperiment”
 • Mari-Liis Velberg “Loov-praktiline uurimustöö, tantsulavastuse tööpealkirjaga “Carmen. Lugu naise silmade kaudu” arendamine ja etendamine”

Kevad 2015

Meede 1

 • Annika Sauga “Meditatsioon kui kanal vaikusesse”
 • Julia Koneva “Loov-praktiline uurimustöö ja tantsulavastus “XD” diplomitööna”
 • Grete Lodi “Vaginoosi kahtlusega naiste mikrobioomi analüüs”
 • Tanel Vahter “Arbuskulaar-mükoriisaseente põllumajanduslik kasutamine”
 • Mariliis Eensalu “Kirde-Eesti põhja- ja pinnaveekogumite vee interaktsioon ja hüdrokeemiliste kontsentratsioonide sesoonne muutus 2015. aastal”
 • Eliise Peelo “Bakalaureusetöö – Patriotism ja sugu asendusteenistuse näitel”

Meede 2

 • Anna-Helena Purre “2015 a. Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi sügissümpoosion”
 • Madis Roodla “Riigi- ja õigusteadlaste kevadpäevad 2015”
 • Tatjana Romanova “Loov-praktiline uurimustöö “Etendaja kohalolek improvisatsioonilises tantsus läbi hermeneutika ja fenomenoloogia diskursuse prisma “Epoché” lavastuse prooviperioodi näitel ja lavastuse loomeprotsessi analüüs” ning tantsulavastus “Epoché” lõputööna”

Meede 3

 • Eliise Peelo “Asendusteenistusteemalise uurimistöö esitamine konverentsil Prague Social Sciences Conference September 2015”

Sügis 2014

Meede 1

 • Mariliis Eensalu “Kirde-Eesti põhja- ja pinnaveekogumite vee interaktsiooni ja hüdrokeemiliste näitajate kontsentratsioonide sesoonne muutus 2015. aastal”
 • Oliver Koit “Tuhala karstiala karstoloogiline/hüdrogeoloogiiline uuring”
 • Helin Mäe “Tallinna tühermaade mikrolülijalgsete kooslused suksessioonistaadiumite võrdluses”
 • Merlin Rehema “Jalgsi liikumine kui transpordiviis: inimeste valikuid mõjutavad linnaruumi tegurid”
 • Tatjana Romanova “Loov-praktiline uurimistöö ja tantsulavastus “Mõista“ lõputööna”
 • Kadri Saluri “VetikaperekonnaGloiopeltis polüsahhariidid: keemiline peenstruktuur”

Meede 2

 • Marlen Kakkori “Teadmiste päev 2015”
 • Merilyn Metsar “Eesti Antropoloogia Talvekool 2015”
 • Triin Olgo “Teadusprojekti meeskonnatöö praktika üliõpilastele: uurimisprojektist tulemuste publitseerimiseni”
 • Jekaterina Rumjantseva “XVI rahvusvaheline noorfiloloogide konverents”

Kevad 2014

Meede 1

 • Mihkel Saluri “Keskkonnaohtlike bromeeritud leegiaeglustite jälgede sisaldus siseruumide õhus Tallinna Ülikooli näitel“
 • Siim Paas “Astangu tiikide diatomeede floora“
 • Tanel Vahter “Põlengute mõju huumuslike leedemuldade füüsikalis- kemikaalilistele omadustele Kurtna maastikukaitseala näitel“
 • Erena Reilent “Lavastus “Nagu taevas, nõnda ka maa peal“ bakalaureuse lõputööna“

Meede 2

 • Aneth Tuurmaa “Sotsiaaltöö teadus-arendusgrupi loomine ja teadus-arendusseminarid“
 • Kerstin Karu “EASA 2014 filmiprogramm“

Sügis 2013

Meede 1

 • Made Leene Truu, “Rahvusliku identiteedi säilitamine Düsseldorfi Japan Club näitel“
 • Mihkel Saluri, “Keskkonnaohtlike bromeeritud leegiaeglustite jälgede sisaldus siseruumide õhus Tallinna Ülikooli näitel“
 • Kadri Saluri, “Gloipeltis punavetikaperekonna polüsahhariidse koostise analüüs“
 • Sander Rautam, “Eesti ravumudamaardlate litoloogiline ja geokeemiline iseloomustus“
 • Heli Illipe-Sootak, “Biopliidide analüüs eelajaloolistest keraamikakildudest“
 • Annika Sauga, “Välitöö Tallinna kultuuriruumis asuvates joogastuudiotes – “Could Yoga be seen as a transformational meditation practice in Estonian cultural space?!”“

Meede 2

 • Karl Kirt, “Riigiteadlaste Teadmiste päev 2014“
 • Mariliis Rannamaa, “Eesti Antropoloogia Talvekool 2014“

Kevad 2013

Meede 1

 • Mariell Jüssi “A multi-proxy study of paleoproductivity changes in a small high-latitude lake during the last millenium”
 • Kairi Alas “Õppimise efekt neuropsühholoogilistes testides“
 • Liis Laumets “Teadmiste omandamine rannakalurite seas“
 • Riho Roosioja “Puuetega inimeste kaasamine Eesti tööturule“
 • Valdar Tammik “Visuaalne objektituvastus kultuurpiltidelt“
 • Liis Tuulberg “Välítöö Berliinis seksuaalvähemuste ja BDSM-i praktiseerijate kogukonnas“
 • Erika Reinaru “Keelekümbluslasteaia lõpetanute õppekava eesmärkide saavutamine II kooliastmes (jätkuprojekt)“
 • Aldar Pärnoja “Välitöö Ungari ja Horvaatia Psychedelic Trance muusikafestivalil“

Meede 2

 • Kristjan Indus “Mis tunne on armastada robotit?“
 • Eveli Jõesaar “Riigiteaduste Instituudi Kevadpäevad“
 • Helle Laanes “Noore tantsutarga koolitus“
 • Ksenja Konstantinova “Rahvusvahelise noorfiloloogide kahe konverentside materjalide avaldamine. Kogumiku pealkiri: Russistika ja keelte kõrvutavad uuringud“
 • Astrid Valdmann “Metafoor kui mälu peegel – Italo Calvino “Nähtamatud linnad” põhjal“
 • Tarmo Vaarmets “Tohulaager. Tohutööd.“

Sügis 2012

Meede 1

 • Eduard Odinets – Kirjutamisoskuse arendamise uurimine täiskasvanute eesti keele kui võõrkeele õppes
 • Andra Kütt – Sotsiolingvistiline uurimus: eesti keelt emakeelena omandavate laste (vanuses 3-5 eluaastat) sõnavara
 • Nele Väits – Inímtegevuse möju Eesti järvedele viimase 200 aasta jooksul.
 • Katri Laanemets – Magistritöö kirjutamine teemal “Pailckorma tervisenöukogude suutlìkkus tervisega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisel Eestis“, mille raames osalemine rahvusvahelisel konverentsil “9th European IUHPE Health Promotion Conference“ 27.-29.09.12. Tallinnas.
 • Kristiina Sirp – PET pudelist joogivette migreeruvad inimesele potentsiaalselt kahjulikud migrandid

Meede 2

 • Siim Sildver – Tehnoõhtute seeria Haapsalu Kolledžis
 • Katrina Koppel – Teadmiste päev 2013
 • Kerstin Karu – Eesti Antropoloogia Talvekool 2013
 • Kerstin Karu II – EHI õppematerjalide kataloog (erialane filmiraamatukogu)
 • Karolin Mäe – Noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumiku “Lendav maailm“ ja “Külmale maale“ väljaandmine

Kevad 2012

Meede 1

 • Aliine Lotman- Välitöö Barcelona freeganite kogukonnas
 • Tarmo Tuisk- Ingliskeelse magistritöö keeleline korrektuur ja toimetamine

Meede 2

 • MTÜ Eesti Antropoloogia Ühendus- toetus Antropoloogia Suvekool 2012 korraldamiseks
 • Eesti Geograafia Seltsi Noortekogu- toetus noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumiku “Külmale maale“ väljaandmiseks.
 • Nõukogude Ajaloo Uurimiskeskus- toetus tudengite interaktiivse ajalookonverentsi “Eesti NSV sõnas, pildis ja filmis: uus põlvkond, uus ajalugu?” korraldamiseks

Inspiratsiooniks

Võib-olla saad inspiratsiooni teadusprojekti kirjutamiseks, kui vaatad järgnevaid videoklippe TLÜ teadushuvilistest tudengitest.