Soolise ja seksuaalse ahistamise vastu peab olema nulltolerants

Eile tutvustas EÜL uuringu “Sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses” tulemusi, mis näitasid, et ahistamisjuhtumitega tegelemine on Eesti ülikoolides puudulik. Uuringu tulemustega saab tutvuda siin – LINK

Mis on on sooline ja seksuaalne ahistamine? Mida teha siis, kui Sa näed seda pealt või koged ise?

Soolise ahistamise on sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine. 

Seksuaalne ahistamine on soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel ülikooli töötajate, tudengite, õppejõudude jt asutuse liikmete vaheline soovimatu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine, eelkõige luues häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna.

TLÜ üliõpilaskond ei tolereeri kumbagi neist ja usume, et seda positsiooni jagab ka ülikool – igal tudengil, õppejõul ja ülikooli töötajal peab olema võimalik end ülikooli keskkonnas turvaliselt tunda. 

Kuhu saab tudeng hetkel pöörduda, kui tal on abi tarvis?
Õppenõustaja või mõni teine Sulle turvaline töötaja
Karjääri- ja nõustamiskeskuse psühholoogid – LINK
Ohvriabi kriisitelefon 116 006 – LINK
Üliõpilaskond – LINK
Eetikakomitee – LINK
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik – LINK

Leiame, et võimalus nii anonüümselt kui ka mitteanonüümselt ahistamisest teada anda ei ole hetkel väga hästi välja kommunikeeritud, kuid töötame kaasa selle parandamiseks. Kui soovid anda teada enda probleemsetest kogemustest nii ülikooli töötajate kui kaastudengitega või mõtetest olukorra parandamiseks, siis võta ühendust meie sotsiaalpoliitika valdkonna juhatuse liikmega asesotsiaal@esindus.ee.


Yesterday, the Federation of Estonian Student Unions introduced the results of a survey regarding gender discrimination and sexual harrassment in Estonian higher education. They showed that dealing with such cases so far has been insufficient. An English summary can be found here – LINK

What is gender based and sexual harassment? What to do if you witness it or experience it yourself?

According to the Estonian Gender Equality Act, gender-based harassment occurs where unwanted conduct or activity related to the sex of a person occurs with the purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating a disturbing, intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment.

Sexual harassment occurs where any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct or activity of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating a disturbing, intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment. 

Tallinn University Student Union has a zero-tolerance policy to either of them and we believe the same of the university itself. Each student, teacher and employee must be able to feel safe in the university environment. 

Where to turn to, if you need help?
Study Counsellor or any other trusted employee
Career and Counselling Centre psychologists – LINK
Victim Support Helpline 116 006 – LINK
Student Union – LINK
Ethics Committee of Tallinn University – LINK
The Gender Equality and Equal Treatment Commissioner – LINK

We think that the opportunity to inform about harassment, both anonymously and not, has not been communicated very clearly so far and we are working on improving the situation. If you would like to inform about problematic situations both with employees and students or to share ideas how to improve, then contact our member of the board in social policy affairs asesotsiaal@esindus.ee.