Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkurss 2016/2017. õppeaastaks

Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkurss  2016/2017. õppeaastaks

Rotalia Foundation  (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a’ 2000 €  Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal.

Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele. 

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 4. maiks 2016. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark’i nimele aadressile  Ülikooli 18, 50090 TARTU. Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli peahoones asuvasse postikantseleisse (Ülikooli 18 r 120 k 8-11 ja 13-16). Kvalifitseeruvad ka 04.05.2015 postitempli kuupäevaga sooviavaldused. 

Vormikohases sooviavalduses (koos fotoga) esitatakse:

 • isiku- ja kontaktandmed
 • hariduskäik
 • senine töökogemus
 • vabatahtlik tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte- ja kultuuriorganisatsioonides (nt kaitseliit, naiskodukaitse, noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporatsioonid, seltsid, muud noorte- ja kultuuriorganisatsioonid)
 • teenistus EV kaitsejõududes
 • perspektiiv, kuidas taotleja kavatseb oma õpinguid kasutada Eesti riigi ja rahva hüvanguks
 • milliseid õppetoetusi ja stipendiume on taotleja varasemalt saanud või kuidas oma õpinguid finantseerinud
 • andmed õppeedukuse kohta kokkuvõtvalt, õppekoormus (täis- või osakoormusega õpe) ja kaalutud keskmine hinne

Sooviavaldusele lisatakse:

 • elulugu jutustavas vormis, käsitsi kirjutatud, mitte enam kui 1 lehel
 • tõend õppimise kohta, milles on ära märgitud õppekava ja selle kood, õppevorm (s.t päevane õpe või avatud ülikooli õpe), koormus (täis- või osakoormus), üliõpilase aasta staatus ehk mitmenda aasta üliõpilane tõendi väljastamise kuupäeval on; märge akadeemilise puhkuse kohta (kui on, siis ajavahemik / ei ole) ning kas saab/ei saa kevadsemestril eriala- või tulemusstipendiumi või ka vajaduspõhist eri- või õppeteotust

(tõendi võtmisel dekanaadist tuleb neid aspekte rõhutada)

 • dekanaadis kinnitatud väljavõte akadeemilisest õiendist koos ainepunktide, hinnete ja hinnete kaalutud keskmise äranäitamisega; 1. aasta magistrantidel tuleb lisada ka koopia 1. kõrgharidusastme diplomist ja selle juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist (tõestatud vastavas kõrgkoolis)
 • oma kodukõrgkooli korralise õppejõu argumenteeritud soovituskiri

Lae alla sooviavalduse vorm DOCX või PDF formaadis. 

Erandina antakse nende 50ne stipendiumi hulgas kaks Bruno ja Helge Laan’e nimelist stipendiumi Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele, kes alustavad uuest õppeaastast õpinguid eelpoolmainitud ülikoolides.

Stipendiaadid selguvad juulikuu lõpuks ja antakse üle õppeaasta alguses Tartus, Rotalia majas toimuval aktusel. Stipendiumi saamisest teatatakse stipendiaatidele e-postiga. Stipendiumi mittesaamist komitee ei põhjenda.

Rein Grabbi

Fondi stipendiumide komitee esimees 

Täiendav teave: 

Sirje Mark 

Fondi stipendiumide komitee sekretär

e-post:  sirje.mark@ut.ee

507 3729,  737 5609 

postiaadress: Ülikooli 18, 50090 TARTU 

28. märts 2016. a

Eesti avaõiguslikud ülikoolid:

TÜ      – Tartu Ülikool

TTÜ    – Tallinna Tehnikaülikool

EMÜ   – Eesti Maaülikool 

TLÜ    – Tallinna Ülikool

EMTA – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

EKA    – Eesti Kunstiakadeemia